phan-nan

"Một trong số rất ít thứ tôi phàn nàn: Phàn nàn"

“Một trong số rất ít thứ tôi phàn nàn: Phàn nàn”

Leave a Reply