Chậm lại để sống

chậm lại để sống

Ngay khi tôi ngừng chờ đợi một điều gì đó từ người khác, từ cuộc sống và từ chính bản thân tôi, tôi bắt đầu cảm nhận được mình đang sống thực sự.

Cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng tuyệt vời, nhiều cơ hội mới với những

Continue Reading