Bạn không thể thay đổi người khác

thay đổi người khác

Tất cả chúng ta đều đã từng gặp người đó – một người mà chúng ta luôn cảm thấy muốn nói rằng “giá mà họ đã…”. Tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác – chúng ta yêu mến họ, chúng ta quan tâm đến họ, chúng ta

Continue Reading