Ngã rẽ cuộc đời: Hai con đường mang tên ‘Nên’ (Should) và ‘Phải’ (Must)

Có hai con đường trong cuộc đời: Nên và Phải. Chúng ta đối mặt với ngã rẽ này từ lần này đến lần khác. Và mỗi lần, chúng ta đều phải đưa ra lựa chọn.

Hơn một năm trước, tôi đã chọn Phải rất nhiều lần. Và nó thật khủng …